FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Арбитраж (Arbitrage)

Арбитраж гэдэг нь үнийн зөрүүгээс ашиг олох зорилгоор хөрөнгийг нэгэн зэрэг худалдах, худалдан авах (өөрөөр хэлбэл нэг зах зээл дээр байгаа хөрөнгийг өөр зах зээл дээр нэгэн зэрэг хямд үнээр худалдаж авах) үйл ажиллагаа юм. Арбитраж нь үнийн үр ашиггүй байдлын үр дүн бөгөөд хувь хүн худалдаачдад ашиглахад маш хэцүү байдаг. Иймээс эдгээр үнийн үр ашиггүй байдлын капиталжуулалтыг ихэвчлэн алгоритмын арилжааны дэвшилтэт хөтөлбөрүүдийг ашигладаг томоохон санхүүгийн байгууллагууд хийдэг.