FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Буцах туршилт (Back-Testing)

Буцах тест гэдэг нь стратеги эцсийн үр дүнг хэр үнэн зөв таамаглаж байсныг тодорхойлохын тулд арилжааны алгоритмын стратегийг (Мэргэжилтэн зөвлөх, арилжааны бот) түүхийн үнийн өгөгдөл дээр турших үйл явц юм. Үүнд эхний стратегийн параметрүүдийг өөрчлөх, гүйцэтгэлийг оновчтой болгохын тулд дахин турших шаардлагатай.