FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Үндсэн валют (Base Currency)

Үндсэн валют нь тухайн валютын хос үнийн саналын эхний валют юм. Суурь валют нь үндсэн валютын нэгжийг худалдан авахад үнийн санал болгосон валютаас (өгөгдсөн валютын хос үнийн саналын хоёр дахь валют) хэр их шаардлагатайг илэрхийлдэг.