FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Бонд (Bond)

Бонд гэдэг нь үнэт цаас гаргагч нь хөрөнгө оруулагчаас мөнгө зээлж, урьдчилж тогтоосон хүү төлж, тодорхой хожуу хугацаанд өр төлбөрөө барагдуулахаар тохиролцсон тогтмол орлоготой үнэт цаас юм. Бондыг корпорацууд, хотын захиргаа, засгийн газар гаргаж болно. Зургаан сар тутамд хүү төлдөг бөгөөд зээлийн хугацаа дуусахад хүү нь төлөгддөг.