FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Завсарлага (Breakout)

Хөрөнгийн үнэ нь батлагдсан эсэргүүцлийн түвшнээс давж, мэдэгдэж буй дэмжлэгийн түвшнээс доош унасан тохиолдлыг завсарлага хэлнэ. Хөрөнгийн эсэргүүцлийн түвшинг давах үед энэ цэг нь хөрөнгийн шинэ дэмжлэгийн түвшин болно.