FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

CPI (Хэрэглээний үнийн индекс) (CPI (Consumer Price Index))

Хэрэглээний үнийн индекс нь тухайн улс орны инфляцийн ихэнх хувийг эзэлдэг хэрэглэгчдийн худалдан авсан бараа, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг хянадаг эдийн засгийн сарын үзүүлэлт юм. ХҮИ буурах нь тухайн эдийн засагт таатай байх хандлагатай бараа, үйлчилгээний үнэ тогтмол буурч байна гэсэн үг юм. Харин эсрэгээрээ ХҮИ өсөх нь инфляцийн дарамтыг тэнцвэржүүлэхийн тулд төв банкуудыг бодлогын хүүгээ өсгөхөд хүргэж болзошгүй юм.

Энэ ангиллын бусад нэр томъёо