FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Эдийн засгийн үзүүлэлт (Economic Indicator)

Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд нь улс орнууд болон эдийн засгийн бүс нутгуудаас (жишээлбэл, ЕХ) тогтмол гаргадаг эдийн засгийн тайлан юм. Эдгээрийг тухайн улс орон, бүс нутгийн эдийн засгийн ерөнхий эрүүл мэнд, хөрөнгө оруулалтын чадавхийг тодорхойлох зорилгоор хөрөнгө оруулагчид ашигладаг. Ихэвчлэн эдийн засгийн чухал үзүүлэлтийг гаргах нь зах зээлийн тогтворгүй байдлыг гаргахын өмнөх болон дараа нь нэмэгдүүлдэг.