FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Өмч хөрөнгө (Equity)

1. Арилжааны үед таны өөрийн хөрөнгө нь таны дансны үлдэгдэл дээр нэмэх/хасах бөгөөд таны одоо нээлттэй байгаа аливаа албан тушаалын бодит бус ашиг, алдагдлыг хасна. Үүнийг дараах байдлаар тооцно: Өмч = Үлдэгдэл +/- Хөвөгч ашиг/алдагдал.

2. Тухайн хөрөнгийн өмчлөлийг илэрхийлсэн хувьцаа болон бусад үнэт цаас.

Энэ ангиллын бусад нэр томъёо