FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (EMA) (Exponential Moving Average (EMA))

Экспоненциал хөдөлж буй дундаж үзүүлэлтүүд нь хөрөнгийн дундаж үнийг урьдчилан тогтоосон хугацааны туршид хянахын зэрэгцээ энгийн хөдөлгөөнт дундажтай (SMA) харьцуулахад хамгийн сүүлийн үеийн өгөгдөлд илүү их ач холбогдол өгдөг. Үүний үр дүнд EMA нь SMA-аас илүү үнийн өөрчлөлтөд илүү хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг. Техникийн шинжилгээний хамгийн алдартай хоёр EMA нь 12 ба 26 хугацааны хөдөлгөөнт дундаж юм.