FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Урагшаа (Forward)

Форвард гэдэг нь худалдан авагч болон худалдагч хоёр тухайн хөрөнгийн үнийг тогтоодог боловч нийлүүлэлтийг хожим тохиролцсон өдөр хүртэл хойшлуулдаг хувийн гэрээ юм. Энэ нь хэдэн өдөр, долоо хоног, сар, хэдэн жилийн дараа ч байж болно. Гэрээний хугацаа дуусахад зах зээлийн нөхцөл байдлаас үл хамааран худалдан авагч нь худалдан авах, худалдагч нь баталгаатай үнээр худалдах үүрэгтэй. Тариаланчид ургацаа хураахаас өмнө тогтоосон үнийг хүлээн авахын тулд форвардыг ихэвчлэн ашигладаг бөгөөд ингэснээр ирээдүйн зах зээлийн үнийн тодорхойгүй байдлаас хамгаалах болно.