FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Үндсэн шинжилгээ (Fundamental Analysis)

Үндсэн шинжилгээ гэдэг нь үнэт цаасны үнэд нөлөөлж буй гадаад хүчин зүйлсийг голчлон анхаарч зах зээлийн шинжилгээний арга юм. Үндсэн шинжилгээ нь үнэт цаас нь үргэлж хэт өндөр эсвэл доогуур үнээр үнэлэгдсэн байдаг тул жинхэнэ үнэ цэнийг нь байнга засаж байдаг гэж үздэг. Үндсэн шинжээчид үйлдвэрлэл, орлого, ажилгүйдэл, ДНБ, инфляци/дефляци зэрэг эдийн засаг, гео-политик, нийгэм, макро эдийн засгийн хүчин зүйлүүд дээр анхаарлаа хандуулдаг. Суурь шинжилгээний зорилго нь зохих байр суурийг эзлэхийн тулд тодорхой үнэт цаас хэт өндөр эсвэл доогуур үнэлэгдсэн эсэхийг тодорхойлох явдал юм.