FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

ДНБ (Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн) (GDP (Gross Domestic Product))

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг нь тухайн улс эсвэл эдийн засгийн бүс нутгийн үйлдвэрлэсэн бараа, үйлчилгээний нийт үнийн өөрчлөлтийг (инфляцийг тохируулсан) хянадаг эдийн засгийн үзүүлэлт юм. ДНБ нь эдийн засгийн үйл ажиллагааг бүрдүүлдэг бөгөөд эдийн засгийн эрүүл мэндийн хамгийн чухал барометр гэж тооцогддог. ДНБ-ээ сар бүр гаргадаг Канад улсыг эс тооцвол ДНБ-ийг улирал бүр тайлагнадаг. Ихэнх улс орнууд ДНБ-ийхээ гурван хувилбарыг гаргадаг: Урьдчилсан тайлан, шинэчилсэн хоёр дахь тооцоо, эцсийн хувилбар. Урьдчилсан тайлан нь хамгийн үнэн зөв биш ч гэсэн хамгийн түрүүнд гаргасан учраас зах зээлд хамгийн их нөлөө үзүүлэх хандлагатай байдаг. ДНБ хүлээгдэж байснаас өндөр байвал тухайн валютын ханшид эерэг нөлөө үзүүлэх хандлагатай байдаг.