FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл (Industrial Production)

Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл гэдэг нь тухайн улс, эдийн засгийн бүс нутгийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний нийт дүнг тайлагнадаг эдийн засгийн үзүүлэлт бөгөөд боловсруулах аж үйлдвэр, цахилгаан эрчим хүч, уул уурхай, хий, уур, агааржуулалт (инфляцийг тооцсон) зэрэг салбаруудыг хамардаг. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн нь ажил эрхлэлт, орлого, хэрэглэгчдийн итгэл зэрэг ашиг сонирхлын бусад салбартай нягт уялдаатай байдаг тул үнэ цэнэтэй үзүүлэлт юм. Үйлдвэрлэлд эрэлтийн өөрчлөлт ихээхэн нөлөөлдөг гэдгийг харгалзан Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийг давхцах үзүүлэлт гэж ангилдаг. Тоонууд нь хүлээгдэж байснаас өндөр байвал тухайн улсын мөнгөн тэмдэгтийн үнэд эерэгээр нөлөөлнө.