FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Маржин түвшин (Margin Level)

Маржийн түвшин нь арилжаачинд цаашид позиц нээх боломжтой маржин юм. Хувиар илэрхийлбэл, энэ нь өөрийн хөрөнгийн ашигласан маржингийн харьцаа юм. Энэ нь 100% болтол буурахад бүх боломжит маржин ашиглагдаж байгаа бөгөөд цаашид арилжаа нээх боломжгүй болно гэсэн үг юм. Үүнийг дараах байдлаар тооцно: Ахиуц түвшин = Өмч / Маржин * 100.