FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Хамгийн бага үнийн санал (Minimum Bid Rate)

Тендерийн доод хүү нь Европын Төв Банкнаас (ECB) тогтоосон дахин санхүүжилтийн үндсэн хүү юм. Тендерийн доод хэмжээ нь валютын арилжаа эрхлэгчдэд чухал ач холбогдолтой, учир нь хүүгийн түвшин нь валютын үнэлгээнд гол байр суурь эзэлдэг. Ийм учраас 45 минутын дараа болох ECB-ийн хэвлэлийн бага хурал зэрэг хамгийн бага үнийн дүнгийн зарыг зах зээл ихээхэн хүлээдэг. Эдгээр үйл явдлууд нь зах зээлийн асар их хэлбэлзлийг бий болгодог.