FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Сонголт (Option)

Опцион гэдэг нь тухайн хөрөнгийг тогтоосон өдөр тодорхой үнээр худалдах, худалдах эрхийг баталгаажуулсан санхүүгийн хэрэгсэл юм. Опцион худалдагчийг опцион зохиогч, опцион худалдан авагчийг опцион эзэмшигч гэж нэрлэдэг. Өгөгдсөн хөрөнгийн опцион худалдаж авах нь 'Залгах', зарах нь 'Тайх' гэсэн үг юм.

Энэ ангиллын бусад нэр томъёо