FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Хүлээгдэж буй захиалга (Pending Order)

Хүлээгдэж буй захиалга гэдэг нь худалдаачны заасан тодорхой урьдчилсан нөхцөл хангагдсан үед хэрэглүүрийг худалдах, худалдан авах заавар юм. Үндсэндээ хүлээгдэж буй захиалга өгөхдөө худалдаачин брокердоо одоогийн зах зээлийн үнийг хүсэхгүй байгаагаа мэдэгдэж, харин зах зээлийн үнэ тодорхой түвшинд хүрсэн тохиолдолд л захиалгаа биелүүлэхийг хүсч байна. Хүлээгдэж буй захиалга нь хязгаарлах, зогсоох захиалга гэсэн хоёр ангилалд хуваагдана.

Хязгаарлалтын захиалгыг зөвхөн худалдаачны тогтоосон хязгаарын үнээр гүйцэтгэх боломжтой. Хязгаарлалтын хоёр төрлийн захиалга байдаг; Худалдан авах хязгаарын захиалга нь хэрэгслийг тодорхой үнээр эсвэл түүнээс доогуур үнээр худалдаж авахыг заадаг бол худалдах хязгаарын захиалга нь тухайн хэрэгслийг заасан хязгаар буюу түүнээс дээш үнээр зарахыг заадаг. Хязгаарлалтын захиалга нь захиалгыг заасан хязгаарт багтаан бөглөх эсвэл огт бөглөхгүй байхыг баталгаажуулдаг тул гулсалтаас урьдчилан сэргийлэхэд тустай. Гэсэн хэдий ч тэдгээр нь гулсахаас сэргийлж чаддаг ч өндөр хэлбэлзэлтэй үед дүүргэхгүй байх эрсдэлтэй байдаг.

Зогсоох тушаалууд нь тогтоосон үнэд хүрсэн үед позицуудыг нээх эсвэл хаахыг заадаг бөгөөд ашгийг хаах, алдагдлыг багасгахад өргөн хэрэглэгддэг. Худалдан авах зогсоох захиалгыг тухайн үеийн зах зээлийн үнээс дээгүүр, зарах зогсоох захиалгыг тухайн үеийн зах зээлийн үнээс доогуур оруулдаг. Хэдийгээр зогсоох тушаалыг хязгаарын тушаалтай байнга андуурч байдаг ч тэдгээр нь үндсэн талаасаа ялгаатай; зах зээлийн үнэ худалдаачны тогтоосон түвшинд хүрэх үед зах зээлийн захиалга автоматаар тавигддаг. Иймээс, өндөр хэлбэлзэлтэй үед зах зээлийн тодорхой нөхцөл байдалд гулсах, муу дүүргэлт зэрэгт өртөж болзошгүй.