FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

PMI (Худалдан авах менежерүүдийн индекс) (PMI (Purchasing Managers’ Index))

Худалдан авалтын менежерүүдийн индекс нь үйлдвэрлэл, барилга, үйлчилгээний салбарын эдийн засгийн тэргүүлэх үзүүлэлт юм. Энэ үзүүлэлтийг хувийн хэвшлийн худалдан авалтын менежерүүдийн томоохон хөндлөн огтлолын хөндлөн огтлолын судалгаанд үндэслэн хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлдвэрлэл, үнэ, шинэ захиалга, нийлүүлэлт, бараа материал зэрэг бизнесийн нөхцөл байдлын талаар гаргажээ. 50.0-аас дээш үзүүлэлт нь салбар хөгжиж байгааг харуулж байгаа бол 50.0-аас доош үзүүлэлт нь салбар буурч байгааг харуулж байна.