FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Дахин иш татах (Re-quote)

Дахин үнийн санал нь зөвхөн "Шуурхай гүйцэтгэл"-д брокер тодорхой үнийн санал эсвэл үнийн саналаар арилжааг баталгаажуулах боломжгүй үед л гардаг. Өөрөөр хэлбэл, арилжааг хүлээн авах үед үнэ аль хэдийн өөрчлөгдсөн бөгөөд энэ нь эргээд брокерийг арилжаачинд өөр үнийг дахин санал болгоход хүргэдэг. Дахин үнийн санал нь тогтворгүй зах зээлд, ялангуяа эдийн засгийн өндөр нөлөө бүхий үзүүлэлт гарах үед гарах хандлагатай байдаг.