FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Эрсдэлийн капитал (Risk Capital)

Эрсдэлийн капитал гэдэг нь арилжаачин алдагдсан тохиолдолд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхгүйгээр хөрөнгө оруулах эрхтэй хөрөнгийн хэмжээ юм.