FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Стохастик осциллятор (Stochastic Oscillator)

Стохастик осциллятор нь 1950-иад оны сүүлээр Жорж С.Лэйн боловсруулсан импульсийн үзүүлэлт юм. Энэ нь өсөх ба бууралтын зөрүү, хэт худалдах, хэт худалдан авах нөхцөлийг хянах техникийн шинжилгээнд ашиглагддаг. Стохастик осциллятор нь одоогийн хаалтын үнийг тодорхой тооны үе, ихэвчлэн 14-ийн өндөр/бага хаалтын мужтай холбоно.

Энэ ангиллын бусад нэр томъёо