FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Алдагдлыг зогсоох захиалга (Stop-Loss Order)

Арилжаа ашиггүй чиглэлд шилжсэн тохиолдолд худалдаачинд учирдаг алдагдлыг багасгах захиалга. Энэ нь үнэ нь худалдаачны урьдчилан тодорхойлсон түвшинд хүрэх үед нээлттэй арилжааг автоматаар хаах замаар хийгддэг.