FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Ашгийн захиалга авна (Take Profit Order)

Ашиг авах захиалга гэдэг нь үнэ нь худалдаачны урьдчилан тодорхойлсон тодорхой хэмжээнд хүрсэн үед тухайн албан тушаалыг татан буулгаж, олсон ашгийг авах захиалга юм.