FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Тренд шугам (Trend Line)

Трендийн шугамыг өсөлтийн чиг хандлагын доор ба доошилсон чиг хандлагын дээгүүр зурж, тус тусын дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшинг тэмдэглэнэ. Энгийн дэмжлэг ба эсэргүүцлийн шугамаас ялгаатай нь тэдгээр нь дэмжлэгийн түвшинг харуулахын тулд өсөлтийн чиг хандлагын доод цэгүүдээр диагональ байдлаар, харин эсэргүүцлийн түвшинг харуулахын тулд буурах хандлагын өндөр цэгүүдийн дагуу зурдаг. Тэд эвдэрсэн үед давамгайлсан чиг хандлага дуусна гэж үздэг.